Zmluvné podmienky 2018

Zmluvné podmienky pre Online Kooperačnú burzu pre Automotive www.okba.sk 

 platné od 25.5.2018

I. Zmluvné strany
Zmluvnými stranami, ktoré sú združené pod obchodnou značkou OKBA, sú na jednej strane Prevádzkovateľ (ďalej iba Prevádzkovateľ) a Objednávateľ služieb na strane druhej (ďalej len Zákazník). Zmluvné strany sú bližšie špecifikované Všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzky služieb OKBA.

II. Platnosť zmluvy
Zmluva o poskytovaní webových služieb OKBA  (ďalej iba Zmluva) sa uzatvára na dobu určitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak alebo pokiaľ nie je špeciálnymi zmluvnými podmienkami pri jednotlivých službách stanovené inak. Dĺžka trvania zmluvy je stanovená písomnou dohodou zmluvných strán, alebo objednávaní služby, pričom v takomto prípade je dĺžka trvania zmluvy automaticky dohodnutá na dobu jedného fakturačného cyklu ktorý je 12 mesiacov.

III. Uzatvorenie zmluvy
Zmluva nadobúda platnosť uzatvorením objednávky (on- line odoslaním riadne vyplnenej objednávky Prevádzkovateľa na jeho Internetových stránkach) alebo okamžikom prijatia (akceptácie) riadnej a úplnej objednávky služby zo strany Zákazníka v písomnej podobe Prevádzkovateľom a to dňom, kedy je na bankový účet Prevádzkovateľa prijatá dohodnutá a identifikovateľná platba (so správnym variabilným symbolom) vyplývajúca z uskutočnenej objednávky Zákazníka. Pokiaľ je pre zaistenie služby prevádzkovateľom nutné, aby Zákazník k objednávke priložil ďalšie náležitosti vyplývajúce zo špecifikácie jednotlivých služieb, alebo aby Zákazník previedol nejaký úkon (napríklad odsúhlasenie), nadobúda Zmluva účinnosti jedine pokiaľ sú všetky tieto náležitosti zo strany Zákazníka kumulatívne splnené.

Splnením všetkých náležitostí nadobúda táto Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom účinnosť so všetkými dopadmi, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve a v naväzujúcich dokumentoch a so všetkými dopadmi, ktoré k podobným prípadom nepísaných zmlúv alebo na diaľku uzatvorených zmlúv predpokladá platný právny poriadok a obchodný zákonník Slovenskej republiky.

IV. Naväzujúce dokumenty
Táto Zmluva a obchodný vzťah z nej vyplývajúci sa riadi predovšetkým Všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzky služieb OKBA v aktuálnom znení a prípadnými špeciálnymi zmluvnými podmienkami pre jednotlivé služby či ich dodatkami alebo písomnými dodatkami k tejto Zmluve a ďalej hlavne Obchodným a Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky v platnom znení so všetkými súvisejúcimi dodatkami.

V. Odstúpenie od Zmluvy
Obe zmluvné strany majú právo od tejto Zmluvy kedykoľvek odstúpiť. Dôvodom pre odstúpenie od tejto Zmluvy sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach prevádzky služieb OKBA  a v naväzujúcich dokumentoch.

VI. Všeobecné obchodné podmienky prevádzky služieb OKBA
Nasledujúce ujednania sú všeobecne platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzky portálu OKBA pre využívanie všetkých služieb (ďalej Podmienky), ktoré zabezpečuje Prevádzkovateľ svojim Zákazníkom a týkajú sa všetkých obchodných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, vzniknutých na základe Zmluvy o poskytovaní Webových služieb portálu OKBA.

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom služby je  spoločnosť uvedená  v kontaktných informáciách na webových stránkach  www.okba.sk  v časti KONTAKTY. Prevádzkovateľom sa automatický stáva spoločnosť, ktorá Zákazníkovi na základe objednávky vystaví riadnu výzvu k platbe.

Zákazník
Zákazníkom spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá s Prevádzkovateľom uzatvorí riadnu Zmluvu a teda záväzne vyplní objednávku niektorej z ponúkaných služieb Prevádzkovateľa na Webových stránkach Prevádzkovateľa www.okba.sk - REGISTRÁCIA a následne riadne a úplne vyplnenú Registráciu s Objednávkou služieb (ďalej iba Objednávka) odošle prostredníctvom on- line formulára Prevádzkovateľovi alebo uzavrie Zmluvu o poskytovaní webových služieb portálu OKBA  s Prevádzkovateľom iným spôsobom. Tieto Podmienky v aktuálnom znení spolu prípadných dodatkami alebo rozšíreniami sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní Webových služieb portálu OKBA (ďalej iba Zmluva), ktorá je medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom uzatvorená dokončením a odoslaním Objednávky služieb zo strany Zákazníka Prevádzkovateľovi a riadnym prevedením platby (so správnym variabilným symbolom) objednaných služieb zo strany Zákazníka na bankový účet Prevádzkovateľa.
Dokončením objednávky Zákazník vyjadruje svoj jednoznačný súhlas a porozumenie so Zmluvou, s Obchodnými podmienkami a všetkými podmienkami súvisejúcimi s objednanou službou, rovnako ako aj s obsahom a špecifikáciou ním objednanej služby podľa ponuky Prevádzkovateľa.
 

Objednávka
Uzavretím Zmluvy dáva Zákazník najavo svoj súhlas a porozumenie s tým, že je povinný do Registrácie a do Objednávky a prípadne ďalších formulárov či listín uvádzať iba pravdivé a aktuálne údaje o fyzickom alebo o právnom subjekte ktorý zastupuje a v prípade ich zmeny je povinný previesť alebo riadnym spôsobom zaistiť ich aktualizáciu v databáze Prevádzkovateľa.
Po uzatvorení Zmluvy a splnení prípadných ďalších náležitostí (napríklad uhradení služby alebo doručení všetkých potrebných dokumentov alebo súhlasov) je Zákazníkovi zriadená a sprístupnená objednaná služba a Zákazník zároveň získava svoj unikátny prístup do administračného rozhraní, odkiaľ spravuje svoje služby a ich rozsah a taktiež všetky dátové a kontaktné údaje. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ nie je nijak zodpovedný za akékoľvek škody finančného, materiálneho či duševného charakteru, ktoré Zákazníkovi vzniknú v dôsledku uvedenia neplatných a/alebo neaktuálnych údajov do databázy Prevádzkovateľa a že nie je oprávnený náhradu akékoľvek takto vzniknuté škody od Prevádzkovateľa vymáhať.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že nie je oprávnený uzatvárať Zmluvu s Prevádzkovateľom menom tretích strán, pokiaľ mu k tomu tretia strana nedala dopredu písomný súhlas. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za všetky objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli uskutočnené z jeho administračného rozhrania alebo s použitím jemu pridelených prihlasovacích údajov do tejto administrácie. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že musí sám zabezpečiť svoje prihlasovací údaje a ďalšie citlivé informácie poskytnuté mu zo strany Prevádzkovateľa a to tak, aby v maximálnej miere vylúčil ich zneužitie neoprávnenými osobami. V rámci zaistenia vyššieho stupňa bezpečnosti je Zákazník oprávnený sám niektoré zo svojich prístupových údajov meniť podľa svojho zváženia.

Prevádzkovateľ nie je nijako zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov Zákazníka alebo osobných údajov Zákazníka či tretích strán, na základe ktorých prijal a akceptoval objednávku služby alebo previedol akúkoľvek požadovanú zmenu či úpravu už existujúcich záznamov a služieb, pokiaľ však toto zneužitie nespôsobil sám Prevádzkovateľ. Za zneužití týchto údajov zo strany Prevádzkovateľa nemôže byť považované ich zaslanie Zákazníkovi na ním uvedený kontaktný e-mail po zriadení služby, ani ich opätovné zaslanie či poskytnutie Zákazníkovi potom, ako o ich opakované poskytnutie požiada a bude dostatočným spôsobom overená oprávnenosť jeho požiadavku.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že mu Prevádzkovateľ bude na kontaktný e-mail zasielať obchodné oznámenia a informácie o novinkách vo svojej ponuke a zároveň s tým, že Prevádzkovateľ môže zverejniť informácie o Zákazníkovi (s výnimkou osobných dát, na ktorá sa vzťahujú zvláštne právne predpisy a smernica GDPR) v rámci služieb prevádzkovaných na www.okba.sk . Jedná sa predovšetkým o uvedenie informácii o Zákazníkovi v databázach Členov a Produktov v rámci portálu OKBA  a ďalších služieb portálu OKBA ktoré sú definované v samostatnom dokumente: Spracovanie  osobných údajov podľa smernice GDPR. 

Ochrana osobných údajov
1. Prevádzkovateľ potvrdzuje, že splňuje všetky zákony a požadované predpoklady, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2. Portál  www.okba.sk sa pri spracovaní údajov o zákazníkoch riadia ustanovením zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a je v súlade so  Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a  Zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

3. Poskytovanie údajov, ktoré v spojení s inými údajmi možno považovať za osobné v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, je dobrovoľné.

4. Zákazník odsúhlasením samostatného dokumentu Spracovanie  osobných údajov podľa smernice GDPR. 
dáva súhlas Prevádzkovateľovi so spracovaním registračných  údajov  ako aj  súhlas s ich  prezeraním  tretími stranami ktoré sú členmi portálu OKBA.


Prevádzka
Prevádzkovateľ zaistí prevádzku služieb tak, ako vyplýva z ich špecifikácie na stránkach IPDAP a to vždy s najvyšším úsilím na zaistenie ich maximálnej dostupnosti a využiteľnosti. Prevádzkovateľ zaistí u všetkých ponúkaných služieb non-stop servis a dohľad. Pokiaľ nie je v špecifikácii služby uvedené inak, neposkytuje k nej Prevádzkovateľ bezplatnú skušobnú prevádzku. Súčasťou poskytovaného servisu je prevádzka zákazníckej podpory na ktorú sa Zákazník môže obrátiť so svojimi otázkami, požiadavky, či pripomienkami. Prevádzka zákazníckej podpory je u jednotlivých služieb zaisťovaná v súlade a v rozsahu s ponúkanými službami. Zákaznícka podpora zaisťuje všetku komunikáciu so Zákazníkmi a prijíma ich požiadavky, ale nie je oprávnená riešiť požiadavky nad rámec zákazníckej podpory. Zákaznícka podpora nie je technickou podporou pre Zákazníkov.

Pre vybrané služby Prevádzkovateľ zaisťuje ich on-line monitoring. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo operatívne prevádzať nutné zásahy na sieťovom, hardwarovom a softwarovom vybavení, pomocou ktorého prevádzku služieb zaisťuje.

V prípade prerušenia alebo nedostupnosti služby nemá Zákazník nárok na náhradu škôd súvisejúcich s akýmkoľvek výpadkom alebo prerušením prevádzky poskytovaných služieb, ale má iba nárok na kompenzáciu neuskutočnenej prevádzky formou zľavy z poplatkov za služby v ďalších obdobiach. Kompenzácia môže mať po dohode medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom aj inú ako finančnú formu. Na kompenzáciu Zákazník nemá nárok, pokiaľ z jeho strany neboli riadne a včas uhradené všetky poplatky za všetky Zákazníkovi poskytované služby Prevádzkovateľom, alebo Zákazník písomne preukázateľným spôsobom neprevedie reklamáciu nefunkčnosti služby najneskoršie do 24 hodín od počiatku nefunkčnosti služby.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť (a preto neposkytuje kompenzácie) za poruchy v prevádzke služieb, ktoré preukázateľne sám nespôsobil, hlavne poruchy a odstávky:

- spôsobené technickým alebo iným problémom niektorého subdodávateľa,
- vyplývajúce z problémov, ktoré spôsobuje niektorý zo Zákazníkov Prevádzkovateľa,
- ktorých príčinou je vyššia moc.
Prevádzkovateľ neručí Zákazníkom ani tretím osobám za žiadne straty finančného, materiálneho alebo iného charakteru, spôsobené nefunkčnosťou alebo prerušením poskytované služby, poškodením alebo stratou dát či poškodením serverov, software alebo hardware. Služba poskytovaná prostredníctvom siete Internetu sama o sebe vylučuje (vzhľadom k technickej podstate Internetu) možnosť akejkoľvek záruky na vlastnú prevádzku, teda napríklad dostupnosť webových stránok z ktoréhokoľvek miesta pripojenia, doručiteľnosť e-mailov, zaistenie prevádzky Internetového pripojenia a zachovanie súkromia.

Odstávky
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo previesť u každej služby plánovanú odstávku v rozsahu oznámenom Zákazníkom pred jej výkonom. Odstávka slúži predovšetkým k prevedeniu nutných bezpečnostných upgrade softwaru a k údržbe či výmene hardwaru. Pokiaľ Prevádzkovateľ predpokladá nutný zásah do hardware nebo software zariadení, na ktorých je niektorá z ponúkaných služieb prevádzkovaná, alebo ktoré s prevádzkou služby bezprostredne súvisejú a pokiaľ tento zásah obmedzí funkčnosť služby v jednorázovom rozsahu dlhšom než 60 minút, tak tuto plánovanú odstávku Prevádzkovateľ oznámi adekvátnym spôsobom najneskoršie 24 hodín pred jej začiatkom. Za adekvátny spôsob sa považuje zverejnenie informácie o plánovanej odstávke na www.okba.sk pod príslušným odkazom.

Prevádzkovateľ prevedie odstávku v najkratšej možnej miere a pokiaľ možno v dobe menšej prevádzky, teda hlavne v nočných hodinách, o víkendoch či sviatkoch. Z takto prevedených odstávok Zákazníkovi v prípade dopredu hlásenej odstávky nevzniká žiadny nárok na akúkoľvek náhradu neuskutočnenej prevádzky ani prípadných súvisejúcich škôd.

Zmena ponuky služieb
Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť aktuálnu ponuku poskytovaných služieb, vrátane cien alebo akékoľvek parametre poskytovaných služieb (vrátane služieb už existujúcich) a to s účinnosťou od ďalšieho platobného obdobia, pričom Zákazníkom, ktorí majú uhradenú službu, sú podmienky služby zachované po celú dobu už uhradeného obdobia v pôvodnom rozsahu. Uskutočnením platby za službu, ktorá bola Prevádzkovateľom zmenená pre ďalšie obdobie, dáva Zákazník najavo svoj súhlas s prevádzkou služby podľa aktuálnej platnej ponuky pre túto službu.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek úplne odobrať akúkoľvek službu zo svojej ponuky. Zákazník má možnosť dohodnúť s Prevádzkovateľom prevod takejto svojej zaplatenej služby na niektorú zo služieb podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže Zákazníka vyzvať ku zmene služby podľa svojej aktuálnej ponuky k určitému dátumu, po jeho uplynutí bude prevádzka pôvodnej služby ukončená. Ak nezmení Zákazník na základe tejto výzvy Prevádzkovateľa využívanú službu, nemá nárok na vrátenie platieb, ktoré v súvislosti s prevádzkou služby pôvodne uskutočnil. Všetky zmeny budú uverejnené Prevádzkovateľom na stránkach www.okba.sk

Platby
Prevádzka služby je zo strany Prevádzkovateľa realizovaná po uzavretí Zmluvy so Zákazníkom a to na obdobie 12 mesiacov od uskutočnenia platby za službu. Svoj záujem na predlženie prevádzky už existujúcej služby u Prevádzkovateľa dáva Zákazník najavo tým, že včas uhradí výzvu k zaplateniu ďalšieho obdobia ktorú mu zašle Prevádzkovateľ a to v rozsahu rovnakom ako v predchádzajúcom období. Pokiaľ nie je uvedené inak, má Zákazník možnosť zmeniť spôsob prevádzky alebo rozsah objednanej služby pre ďalšie obdobie a to pridaním či ubraním dodatočných služieb  a pod. a to v rozsahu, ktorý zodpovedá aktuálnej ponuke služieb Prevádzkovateľa. Zákazník má právo meniť obsah alebo rozsah poskytovanej služby pre ďalšie zvolené obdobie kedykoľvek s výnimkou 30 dní pred dátumom expirácie už prevádzkovanej služby. Účinnosť zmien obsahu alebo rozsahu poskytovanej služby je od prvého dňa nasledujúceho obdobia.

Dokončením objednávky akejkoľvek služby ponúkanej Prevádzkovateľom vyjadruje Zákazník svoj záujem na získanie a využívanie objednanej služby a zároveň porozumenie obsahu ponuky na základe ktorej Zákazník objednávku uskutočnil. V prípade potreby môže bližšie informácie ku konkrétnej ponuke služieb  Zákazník získať zaslaním mailu na zákaznícku podporu Prevádzkovateľa. Dokončením objednávky vyjadruje Zákazník taktiež svoj súhlas s cenou, ktorá je na túto službu uplatňovaná. Pokiaľ nie je na stránkach uvedené inak, sú ponúkané ceny služieb zverejňované bez DPH. Na základe dokončenej objednávky zašle Prevádzkovateľ Zákazníkovi na kontaktný e-mail informácie potrebné pre prevedenie  platby za objednanú službu, alebo ho o novej pohľadávke informuje ďalším vhodným spôsobom (zaslaním faktúry).

Pokiaľ nie je špeciálnymi zmluvnými podmienkami ku konkrétnej službe stanovené inak, fakturuje sa zálohovo dopredu, pričom sa služba zriadi (alebo je predĺžená) až v okamžiku, kedy má Prevádzkovateľ na svojom bankovom účte dispozičné práva k platbe prijatej od Zákazníka.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že mu budú objednané služby sprístupnené až po prijatí zjednanej a identifikovateľnej platbe za službu na účet Prevádzkovateľ. Pokiaľ platba za objednané služby nebude na účet Prevádzkovateľ pripísaná do 1 mesiaca od dátumu vyfakturovania, bude celá objednávka stornovaná.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že je sám zodpovedný za včasné prevedení platby Prevádzkovateľovi a to v správnej výške, pod správnym symbolom a na správny bankový účet. Pokiaľ Zákazník neprevedie platbu riadne a  nebude možné prijatú platbu na strane Prevádzkovateľa identifikovať služba bude považovaná za neuhradenú so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami. Prijatá a neidentifikovateľná alebo duplicitná platba je zo strany Prevádzkovateľa nevratná a Zákazník má možnosť ju vyčerpať pre úhradu inej služby, ktorú u Prevádzkovateľa objednal či objedná. Prevádzkovateľ zaisťuje včasné informovanie Zákazníka o nutnom prevedení platby a to doručením oznámenie na kontaktní e-mail Zákazníka.

Platba je považovaná za uhradená, pokiaľ je v riadnom termíne pripísaná na správny účet Prevádzkovateľa, pod správnym variabilným symbolom a v správnej výške.
Zákazník má možnosť kedykoľvek požiadať o predčasné ukončenie prevádzky služby a to písomným oznámením Prevádzkovateľovi. Pokiaľ Zákazník nevyužíva alebo naďalej nechce využívať sprevádzkovanú službu v objednanom rozsahu, nemá nárok na akékoľvek navrátenie skôr uskutočnených platieb, ktoré previedol v prospech Prevádzkovateľa v súvislosti s takouto službou.

VII. Záver
Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že budú v priebehu zmluvného vzťahu i po jeho ukončení dodržovať mlčanlivosť o všetkých informáciách týkajúcich sa všetkých služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Týmto nie je nijako obmedzený či znížený nárok na náhradu škôd spôsobených porušením mlčanlivosti. Obe zmluvné strany sa zaväzujú že nebudú bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany poskytovať žiadne informácie týkajúce sa vzájomného obchodného vzťahu tretím osobám. Povolenou výnimkou je uverejnení informácii o Zákazníkovi v rámci služieb prevádzkovaných na portáli OKBA. Výnimkou je taktiež oznámenie kladných referencií a doporučení ohľadom dobrej kvality služieb.

Všetky dojednania medzi Prevádzkovateľ a Zákazníkom sa riadia platným a účinným slovenským právnym poriadkom.

Prevádzkovateľ môže ktorúkoľvek časť Zmluvy alebo zmluvných podmienok zmeniť kedykoľvek a to s platnosťou a účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po zverejnení zmien. Zachovaním prevádzky svojich služieb i po zmene Zmluvy, Podmienok, obchodnýchných podmienok či ďalších suvisejúcich dokumentov, dáva Zákazník najavo svoj jednoznačný súhlas s novým znením týchto dokumentov a ich plnú akceptáciu pri prevádzke svojich služieb.

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 25. mája  2018 a nahradzujú tak všetky doterajšie Zmluvy, Podmienky, Obchodné podmienky a zmluvné dohody. Táto Zmluva a Podmienky sa vzťahujú na všetky služby poskytované Prevádzkovateľom.