Emisná norma Euro 7 a jej dopady na Automotive

Emisná norma Euro 7 je regulačný rámec navrhovaný Európskou úniou, ktorého cieľom je ďalšie zníženie emisií znečisťujúcich látok z vozidiel vrátane osobných automobilov, dodávok, nákladných vozidiel a autobusov. Táto norma je súčasťou pokračujúceho úsilia Európskej únie o zlepšenie kvality ovzdušia a o dosiahnutie udržateľnejšieho a ekologickejšieho odvetvia dopr

Európsky parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu o nových pravidlách na zníženie emisií z cestnej dopravy osobných automobilov, dodávok, autobusov, nákladných vozidiel a prípojných vozidiel.

Cieľom nariadenia o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a dohľade nad trhom s nimi (Euro 7) je podporiť prechod na ekologickú mobilitu a zachovať dostupné ceny súkromných a úžitkových vozidiel pre občanov a podniky. Vozidlá budú musieť spĺňať nové normy dlhšie, aby sa zabezpečilo, že zostanú čistejšie počas celej svojej životnosti.

Aktualizované limity výfukových emisií

V prípade osobných automobilov a dodávok sa vyjednávači dohodli na zachovaní súčasných skúšobných podmienok normy Euro 6 a limitov výfukových emisií. Na žiadosť Parlamentu sa počet výfukových častíc bude merať na úrovni PN10 (namiesto PN23, čím sa zahrnú menšie častice).

V prípade autobusov a nákladných vozidiel dohodnuté znenie obsahuje prísnejšie limity výfukových emisií meraných v laboratóriách (napr. limit NOx 200 mg/kWh) a v podmienkach skutočnej jazdy (limit NOx 260 mg/kWh), pričom sa zachovávajú súčasné skúšobné podmienky Euro 6.

V dohode sa stanovujú emisné limity brzdných častíc (PM10) pre osobné automobily a dodávky (3 mg/km pre čisto elektrické vozidlá; 7 mg/km pre väčšinu spaľovacích motorov, hybridných elektrických vozidiel a vozidiel s palivovými článkami a 11 mg/km pre veľké dodávky so spaľovacím motorom).

Zavádzajú sa ním aj minimálne výkonnostné požiadavky na životnosť batérií v elektrických a hybridných automobiloch (80 % od začiatku životnosti do piatich rokov alebo 100 000 km a 72 % až osem rokov alebo 160 000 km) a dodávkových vozidlách (75 % od začiatku životnosti do piatich rokov alebo 100 000 km a 67 % do ôsmich rokov alebo 160 000 km).

Lepšia informovanosť spotrebiteľov

V znení sa predpokladá environmentálny pas vozidla, ktorý bude k dispozícii pre každé vozidlo a bude obsahovať informácie o jeho environmentálnych vlastnostiach v čase registrácie (ako sú emisné limity znečisťujúcich látok, emisie CO2, spotreba paliva a elektrickej energie, elektrický dojazd, životnosť batérie). Používatelia vozidiel budú mať tiež prístup k aktuálnym informáciám o spotrebe paliva, zdraví batérie, emisiách znečisťujúcich látok a ďalším relevantným informáciám generovaným palubnými systémami a monitormi. Okrem toho budú musieť výrobcovia automobilov navrhnúť svoje vozidlá tak, aby zabránili neoprávneným zásahom do systémov kontroly emisií prostredníctvom digitalizácie monitorovania automobilov.

Spravodajca Alexandr Vondra (ECR, CZ) uviedol: "Prostredníctvom tejto dohody sme úspešne dosiahli rovnováhu medzi environmentálnymi cieľmi a životne dôležitými záujmami výrobcov. Cieľom rokovaní bolo zabezpečiť cenovú dostupnosť nových menších automobilov so spaľovacími motormi pre domácich zákazníkov a zároveň umožniť automobilovému priemyslu pripraviť sa na očakávanú celkovú transformáciu sektora. Európska únia sa teraz bude zaoberať aj emisiami z bŕzd a pneumatík a zabezpečí vyššiu životnosť batérií."

Ďalšie kroky

Parlament a Rada musia dohodu pred nadobudnutím platnosti formálne schváliť. Nariadenie sa bude uplatňovať 30 mesiacov po nadobudnutí účinnosti pre osobné automobily a dodávky a 48 mesiacov pre autobusy, nákladné vozidlá a prípojné vozidlá (v prípade vozidiel vyrobených malými výrobcami sa bude uplatňovať od 1. júla 2030 v prípade osobných automobilov a dodávok a od 1. júla 2031 v prípade autobusov a nákladných vozidiel).

ZDROJ