Automobilový priemysel - výhľad do 2030 časť 1

Svetová  ekonomika sa dramatický mení, čo je spôsobené predovšetkým vývojom na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch, zrýchleným rozvojom nových technológií, politikami udržateľnosti a meniacimi sa preferenciami spotrebiteľov v oblasti vlastníctva.

Digitalizácia a nové obchodné modely spôsobujú  postupne revolúciu vo všetkých  odvetviach a automobilový priemysel nie je výnimkou.

Súčasný  automobilový priemysel  budú v najbližšich 10 rokoch silne ovplyvňovať štyri rušivé technologicky orientované trendy:

  1. rôznorodá mobilita
  2. autonómne riadenie
  3. elektrifikácia
  4. konektivita

Významní odborníci  naznačujú, že tieto trendy  budú mať výrazný vplyv na pokles klasického automobilového priemyslu. Avšak na druhej strane tieto trendy prinášajú nové možnosti nielen existujúcim hráčom  v automobilovom priemysle, ale aj iným odvetviam ktoré tak môžu zmeniť zabehnutý pohľad na výkonnosť automobilového priemyslu.

Keďže Slovensko je jedným z významných hráčov v automobilovom  priemysle, očakávame že najbližších 10 rokov budú tieto zmeny výrazným spôsobom prebiehať aj u nás.

V článku sa stručne pozrieme na kľúčové aspekty automobilovej  revolúcie do roku 2030 tak ako ich vidí na základe svojej analýzy „Automotive revolution –  perspective towards 2030“ poradenská firma  McKinsey & Company. Ale priestor dáme postupne  aj iným poradenským firmám aby sme vytvorili ucelený pohľad o vývoji v automobilovom priemysle.

Zameriame sa  na  zmeny ktoré prichádzajú, ako  tieto ovplyvnia tradičných výrobcov a dodávateľov, potenciálnych nových hráčov, regulátorov, spotrebiteľov, vnútroštátne trhy s automobilmi ako aj  celý automobilový hodnotový reťazec.

Presúvanie trhov a skupín príjmov

Časť odborníkov tvrdí, že automobilový priemysel je na ústupe, podľa analýzy vyplýva,  že rast sa v skutočnosti zrýchľuje, čo vyplýva z nových tokov príjmov vrátane služieb zdieľanej mobility a dátového pripojenia, ako aj pokračujúceho globálneho makroekonomického rastu v rozvíjajúcich sa ekonomikách.

Nové obchodné modely, ktoré sú poháňané zdieľanou mobilitou, službami konektivity  a modernizáciou funkcií, by mohli rozšíriť objemy príjmov z automobilov o približne 30 percent, čím by sa zvýšili na približne 1,5 bilióna USD.

Zdroj  príjmov z automobilového priemyslu sa výrazne zvýši a diverzifikuje smerom  na služby mobility na požiadanie a na služby založené na údajoch. To by mohlo vytvoriť postupne hodnotu  až 1,5 bilióna USD  (o 30 percent viac) v dodatočnom potenciáli príjmov v roku 2030, čo by mohlo zrýchliť ročný nárast automobilového priemyslu na 4,4 percenta.

Konektivita  a nábeh  autonómnych technológií budú čoraz viac umožňovať, aby sa auto stalo platformou pre vodičov a cestujúcich, aby využili čas tranzitu na osobné aktivity, ktoré by mohli zahŕňať využívanie nových foriem médií a služieb. Zvýšenie rýchlosti inovácií, najmä v softvérových systémoch, si bude vyžadovať ďalšiu modernizáciu automobilov. Riešenia zdieľanej mobility (zdieľané vozidlá, e-Hailing)  s kratšími životnými cyklami sa stanú bežnejšími, spotrebitelia  budú pozitívne vnímať  technologický  pokrok, ktorý tak zvýši dopyt po modernizácii aj v súkromne používaných automobiloch.

Napriek posunu smerom k zdieľanej mobilite bude predaj vozových jednotiek naďalej rásť, ale pravdepodobne iba okolo  2% ročne.

Celkový celosvetový predaj automobilov sa bude naďalej zvyšovať, ale očakáva sa, že ročná miera rastu klesne z 3,6% z posledných rokov na približne 2% ročne do roku 2030. Tento pokles bude do značnej miery ovplyvnený makroekonomickými faktormi a nárastom nových služieb mobility, ako sú zdieľanie áut a e-hailing.

Podrobná analýza naznačuje, že husté oblasti s veľkou, etablovanou základňou vozidiel sú pre tieto nové služby mobility úrodnou pôdou a mnohé mestá a predmestia Európy a Severnej Ameriky zapadajú do tohto profilu. Nové služby mobility môžu viesť k poklesu predaja súkromných vozidiel, ale tento pokles bude pravdepodobne čiastočne kompenzovaný zvýšeným predajom zdieľaných vozidiel, ktoré je potrebné častejšie nahrádzať kvôli vyššiemu využitiu a s tým súvisiacim  opotrebením.

Zostávajúcim hnacím motorom rastu svetových predajov automobilov je celkový pozitívny makroekonomický vývoj vrátane vzostupu globálnej spotrebiteľskej strednej triedy. Keďže sa už etablované trhy nerozširujú, rast bude aj naďalej závisieť od rozvíjajúcich sa ekonomík, najmä Číny a Indie.

Zdroj: McKinsey & Company "Automotive revolution –  perspective towards 2030"